Go to the top

Ik ga er voluit voor!
Jelle Jans

Over Mij

Over mij

Jelle is 34 jaar en woont in Paal. Na zijn studies Grafische & Digitale Media vond Jelle zijn passie als Planning en Logistiek Verantwoordelijke in een grafische onderneming. Zijn vrije tijd vult hij met tennis, fietsen, fotografie en een gezellige babbel. Jelle houdt van een positieve instelling en gaat graag uitdagingen aan. Deze dynamiek overtuigde hem om zich in te zetten voor de lokale politiek en aan te sluiten bij VOLUIT.

Jelle gaat voluit voor sterke lokale initiatieven, een bloeiende lokale economie en een constructief en doordacht beleid met respect voor de eigenheid van elke deelgemeente.

Programmapunten Jeugd

Voluit & jong gedreven!

Omdat onze beweging inspraak van kiezers enorm belangrijk vindt, werden door ons volgende zaken in het programma van VOLUIT opgenomen:

Ondersteunen van jeugdevenementen, jeugdcafés, jeugdfuiven

Herstel en betere verlichting van fietspaden

Streven naar betere bus- en treinverbindingen

Meer inspraak voor verenigde en niet-verenigde jongeren

Helpen bij het realiseren van projecten en ondernemingen van de jongeren uit Beringen

Toegang tot WiFi in openbare gebouwen en op evenementen

Programmapunten

#VoluitVoorParticipatie

Burgers laten deelnemen
aan het beleid

Beleidsinspraak en -deelname van onze inwoners en verenigingen in alles wat hen aanbelangt.
Per schepen voorstelling van een helder beleidsplan, bij te sturen via een volksbevraging.
Een vragenuurtje voor de inwoners op de gemeenteraad.
De introductie van ‘burgerkabinetten’ en een ‘burgerbudget’.
#VoluitVoorOnzeDorpen

Dorpenbeleid met respect
voor de eigenheid
en de leefbaarheid

Een beleid van versterking van handel, veiligheid en leefbaarheid van onze kernen.
Een schepen voor elke deelgemeente als aanspreekpunt voor lokale zaken.
Meer integratie en harmonisering tussen de deelgemeenten via een  samenwerkingsplatform.

#VoluitVoorOnzeMiddenstand

Een bruisende middenstand

Stimulerende maatregelen ter ondersteuning van de lokale handel en horeca.
Een betere dienstverlening voor lokale ondernemers.
Afschaffen van pestbelastingen.
Een totaalvisie op Beringen centrum met aandacht voor een mix aan functies.

#VoluitVoorVeiligheid

Een veilige leefomgeving

Streng optreden tegen alle vormen van vandalisme, ordeverstoring en overlast.
Meer ondersteuning van de WhatsApp-preventiegroepen.
Meer inzetten op mobiele camera’s over heel Beringen.
Gepaste bescherming, middelen en gezag voor politiemensen.

#VoluitVoorCultuur
#VoluitVoorOnzeJeugd

Een actief cultuur-, jeugd-
en erfgoedbeleid

Betaalbare ruimtes voor verenigingen, kunstenaars, vrijwilligers, jongeren,… o.a. in leegstaande en te herbestemmen panden.
Een UITpas (spaar- en voordelenkaart) voor vrijetijdsactiviteiten om
participatiedrempels voor personen in armoede weg te werken.
Aanstelling van een erfgoedschepen en -ambtenaar.
Steun aan experimentele jeugdwerkingen en aan initiatieven die het
‘samen-leven’ in Beringen bevorderen, met respect voor onze normen en waarden.
Extra ondersteuning en uitbreiding van de capaciteit van onze scholen, zodat kinderen vlakbij huis onderwijs kunnen genieten.

#VoluitVoorMobiliteit

Voor een comfortabele mobiliteit

Stilstanden wegwerken door verbindingswegen te gebruiken waarvoor ze zijn aangelegd.
Prioritair herstel van deze wegen, met inbegrip van de fietspaden.
Betere communicatie over en afstemming van de timing van openbare werken.

#VoluitVoorOnsMilieu
#VoluitVoorDierenwelzijn

Respect voor ons milieu
en onze dieren

Een  groene leefomgeving, zonder een degelijke mobiliteit in de weg te staan.
Dieren hebben ook hun rechten, die best verdedigd worden door een schepen van dierenwelzijn.
Geen geur- en geluidshinder, afval of vandalisme. Afspraken maken waar het kan, straffen waar het moet.

Concrete voorstellen

Concrete voorstellen rond handel en middenstand

Herbekeijken van de detailhandelsvisie.

In alle kernen moet detailhandel aangemoedigd in plaats van afgeremd worden via stimulerende maatregelen: bv. subsidies voor startende winkeliers, voor restauratie/ verfraaiing van handelspanden, voor evenementen of voor straatversiering, herwaardering van leegstaande panden via kunst/fotografie of via pop-ups voor creatieve ondernemers, communicatie en promotie via een online platform ‘Puur Beringen’ of ‘Puur Lokaal’ met aandacht voor alle handelaars, horecazaken, evenementen, handelaar in de kijker,…;

In het kader van de detailhandelsvisie wil ik ook de natuurlijke handelsader Diestersesteenweg/ Paalsesteenweg in Paal erkennen en alle kansen geven om verder te ontwikkelen;

Afschaffen van bepaalde pestbelastingen  bv. op onbenutte bedrijfspercelen, op leegstand, terrasbe- lasting, drijfkracht,…;

 

Voor elk van de deelgemeenten een schepen aanstellen die zich bekommert om de belangen van deze toegewezen deelgemeente.

De informatiekanalen van de stad openstellen voor kritiek van burgers. B-Magazine zou dan bijvoorbeeld niet meer alleen een goednieuwskrant zijn, maar ook melding maken van petities van burgers en standpunten van de oppositie.

Media

Jelle Jans - Voluit #KiesVoluit18

Voluit #KiesVoluit18

Voluit #Deelnemers

Jelle Jans

Voluit!
Jong!
Enthousiast!
Toekomst!